Monday, March 7, 2016

Be_ghar Musafir

Be_gana be_khabar be_ghar musafir hai wo chalta rahta hai
kisi ke liye achchha kisi ke liye bura, waqt badalta rahta hai

No comments:

Post a Comment